mysql面试题之使用php写一段简单查询,查出所有姓名为“张三”的内容并打印出来

使用php写一段简单查询,查出所有姓名为“张三”的内容并打印出来

表名User

Name          Tel              Content         Date

张三        13333663366        大专毕业       2006-10-11

张三        13612312331        本科毕业       2006-10-15

张四        021-55665566       中专毕业       2006-10-15

答案如下:

$mysql_db=mysql_connect("local","root","pass"); 

mysql_select_db("DB",$mysql_db); 

$result = mysql_query("SELECT * FROM `user` WHERE name='张三'"); 

while($row = mysql_fetch_array($result)){ 

    echo $row["name"].$rs["tel"].$rs["content"].$rs["date"]; 
    echo "<br>";

版权申明:本站文章均来自网络,如有侵权,请联系01056159998 邮箱:itboby@foxmail.com
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点,本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有

猜你还会喜欢下面的内容

    无相关信息

中国领先的互联网域名及云服务提供商

为您提供域名,比特币,P2P,大数据,云计算,虚拟主机,域名交易最新资讯报道

域名注册云服务器